[vc_row][vc_column][vc_column_text]

1. Súkromie

Spoločnosť Optotune považuje ochranu súkromia za dôležitú. Preto Optotune zriaďuje a prevádzkuje webové služby s ohľadom na ochranu súkromia. Táto Stratégia ochrany súkromia obsahuje prehľad osobných údajov, ktoré Optotune zhromažďuje, keď používate jednu z webových stránok Optotune, ako aj prehľad opatrení, ktoré Optotune prijíma za účelom ich ochrany. Tieto osobné identifikačné údaje môžu zahŕňať Vaše meno, fyzickú adresu, e-mailovú adresu alebo iné kontaktné údaje.

2. Zhromažďovanie údajov

2.1 Webová stránka

Väčšina našich webových stránok a iných služieb nevyžaduje žiadne osobné identifikačné údaje.

Optotune môže zhromažďovať obmedzené neosobné identifikačné údaje, ktoré poskytuje Váš internetový prehliadač pri každej návšteve webovej stránky. Tieto údaje o loggingu zahŕňajú Vašu adresu internetového protokolu, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas Vášho dopytu, ako aj jeden alebo viacero súborov cookie, ktoré môžu konkrétne identifikovať Váš prehliadač. Optotune používa tieto údaje, aby lepšie pochopila správanie užívateľov a zlepšovala svoje ponuky.

Ak si Optotune vyžiada Vaše osobné identifikačné údaje, budete informovaný o druhu údajov, ktoré Optotune zhromažďuje, ako aj o spôsobe ich použitia. Dúfame, že Vám to pomôže urobiť informované rozhodnutie o poskytnutí Vašich osobných údajov spoločnosti Optotune. Je potom iba na Vás, či sa rozhodnete nám tieto informácie poskytnúť alebo nie.

2.2 Šifrovanie pomocou SSL alebo TLS

Z bezpečnostných dôvodov a za účelom ochrany prenosu dôverného obsahu používa táto stránka šifrovanie pomocou protokolu SSL alebo TLS. Ak je povolené šifrovanie pomocou SSL alebo TLS, nemôžu si tretie strany prečítať údaje, ktoré nám poskytujete.

2.3 Cookies

Údaje o užívateľoch webovej stránky zhromažďuje Optotune aj pomocou „cookies“. Cookies sú malé súbory informácií, ktoré internetový server posiela na webový prehliadač, čo umožňuje serveru jedinečnú identifikáciu prehliadača na každej stránke.

Cookie je malý súbor písmen a čísiel, ktoré Optotune v prípade Vášho súhlasu ukladá vo Vašom prehliadači alebo na pevnom disku. Cookies obsahujú informácie prenášané na pevný disk Vášho počítača.

Optotune používa nasledovné druhy cookies:

  • absolútne nevyhnutné cookies. Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Patria k nim napríklad cookies, ktoré Vám umožňujú pripojiť sa k zabezpečeným častiam našich webových stránok.
  • analytické/výkonnostné cookies. Tieto cookies zhromažďujú informácie o spôsobe používania našich webových stránok návštevníkmi. Umožňujú nám zaznamenávať návštevnosť a určovať počet návštevníkov, aby sme videli, ako sa návštevníci pohybujú na našich stránkach počas prehliadania. To nám pomáha zlepšovať spôsob fungovania webových stránok napríklad tak, aby užívatelia rýchlo a jednoducho našli, čo hľadajú. Tieto cookies na webové stránky niekedy umiestňujú tretie strany ako poskytovatelia služieb analýzy prenosu údajov, napríklad Google Analytics.
  • funkčné cookies. Tieto cookies si pamätajú Vami zvolené možnosti a používajú sa na rozpoznanie Vášho návratu na naše webové stránky. To nám umožňuje personalizovať pre Vás obsah webových stránok, osloviť Vás menom a zapamätať si Vaše preferencie (napríklad zvolený jazyk alebo región).
  • marketingové cookies. Tieto cookies zhromažďujú informácie o Vašom správaní na internete, napríklad o stránkach a linkoch, ktoré ste navštívili. Optotune používa tieto údaje, aby lepšie prispôsobila svoje webové stránky Vašim záujmom.

Upozorňujeme Vás, že tretie strany (vrátane, napríklad reklamných sietí a poskytovateľov externých služieb, ako sú služby analýzy prenosu údajov) môžu tiež používať cookies, ktoré sú mimo kontroly Optotune. V takýchto prípadoch ide pravdepodobne o analytické/výkonnostné alebo marketingové cookies.

Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená na prijímanie cookies. Súbory cookies však môžete zablokovať aktiváciou nastavení Vášho prehliadača, ktoré Vám umožnia odmietnuť všetky alebo niektoré súbory cookies. Pokyny ohľadom spôsobu zablokovania alebo vymazania cookies sa nachádzajú v častiach pomoc a podpora Vášho internetového prehliadača. Ak však použijete nastavenia Vášho prehliadača na zablokovanie všetkých cookies (vrátane nevyhnutných cookies), môže to zabrániť zobrazeniu celej webovej stránky alebo jej častí.

Viac informácií o riadení a správe súborov cookies nájdete na www.allaboutcookies.org alebo www.youronlinechoices.com, kde sa nachádzajú ďalšie informácie o behaviorálnej reklame a ochrane súkromia v rámci online sietí.

3. Poskytovanie údajov tretím osobám

Bez Vášho súhlasu Optotune neposkytuje ani nepredáva Vaše osobné identifikačné údaje iným podnikom alebo fyzickým osobám. Optotune môže takéto údaje poskytovať iba v niektorom z nasledovných prípadov, a to ak:

  • má Optotune Váš výslovný súhlas.
  • Optotune poskytuje tieto údaje dôveryhodným podnikom alebo osobám výhradne za účelom spracovania Vašej požiadavky vo Vašom mene. V takom prípade sú tretie strany v zmysle dohôd viazané povinnosťou spracovávať takéto údaje iba na základe našich pokynov a v súlade s touto Stratégiou ochrany súkromia, ako aj v súlade s vhodnými opatreniami na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti.
  • to od Optotune vyžaduje zákon alebo sa Optotune v dobrej viere nazdáva, že sprístupnenie, uchovávanie alebo poskytnutie takýchto údajov sú odôvodnene nevyhnutné na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti Optotune, jej užívateľov alebo verejnosti.

Optotune môže uchovávať a spracúvať osobné údaje na našich webových stránkach v akejkoľvek krajine, kde Optotune alebo poskytovatelia hostingu prevádzkujú svoje zariadenia. Používaním našich služieb udeľujete svoj súhlas s prenosom Vašich údajov medzi týmito zariadeniami vrátane zariadení, ktoré sa nachádzajú mimo územia Vášho štátu.

V prípade prevodu vlastníctva častí Optotune, napríklad v rámci nadobudnutia alebo zlúčenia s iným podnikom Vás bude Optotune informovať a požiada Vás o súhlas predtým, ako príde k prenosu akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sa tak stanú predmetom odlišnej stratégie ochrany súkromia.

Optotune môže s inými stranami zdieľať súhrnné informácie. K takýmto súhrnným informáciám patria napríklad údaje o užívateľských trendoch alebo počte užívateľov, ktorí si zobrazili časť webovej prezentácie Optotune. Súčasťou týchto súhrnných informácií nie sú žiadne osobné identifikačné údaje.

4. Bezpečnosť údajov

Optotune prijala vhodné bezpečnostné opatrenia na zamedzenie straty, krádeže alebo zneužitia osobných údajov. Prístup k Vašim osobným údajom obmedzuje Optotune iba na osoby, ktoré ich musia nevyhnutne poznať. Tretie strany, ktoré Optotune využíva na spracúvanie Vašich údajov, ich spracúvajú iba oprávneným spôsobom a sú zaviazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

Optotune prijalo postupy určené na riešenie prípadov podozrenia z porušenia bezpečnosti údajov. V prípade porušenia ochrany údajov sa Optotune bude riadiť všetkými zákonnými povinnosťami v súvislosti s dotknutými osobami a príslušnými regulačnými orgánmi.

5. Doba uchovávania

Optotune bude uchovávať Vaše osobné údaje iba po dobu nevyhnutnú na splnenie účelov, na aké boli údaje zhromaždené, vrátane účelov splnenia akýchkoľvek zákonných požiadaviek. Za účelom určenia príslušnej doby uchovávania Vašich osobných údajov zohľadňujeme rozsah, povahu a citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko poškodenia vyplývajúce z neoprávneného použitia alebo poskytnutia Vašich osobných údajov, účely spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj skutočnosť, či je možné tento účel dosiahnuť inými prostriedkami, a príslušné zákonné požiadavky.

6. Linky

Externé webové stránky, ktoré sú so stránkami Optotune prepojené linkom, sú zriadené tretími stranami, nad ktorými nemá Optotune žiadnu kontrolu. Tieto externé stránky môžu vo Vašom počítači umiestňovať svoje vlastné cookies, zhromažďovať alebo vyžadovať osobné údaje.

7. Newsletter

Ak chcete dostávať náš newsletter, budeme od Vás požadovať Vašu e-mailovú adresu, ako aj informáciu, ktorá nám umožní overiť, že ste vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy a súhlasíte s odberom newslettera. Ďalšie údaje nie sú zhromažďované vôbec alebo je ich poskytnutie iba dobrovoľné. Optotune používa tieto údaje výhradne na doručenie požadovaných informácií a neposkytuje ich tretím stranám.

Udelený súhlas s uchovávaním údajov, e-mailovej adresy a ich používaním na zasielanie newslettera je možné kedykoľvek odvolať, napríklad kliknutím na link „Odhlásiť“ v newsletteri. Zákonnosť už ukončeného spracúvania údajov nie je odvolaním dotknutá.

Údaje, ktoré sú u nás uložené za účelom zasielania newslettera, sa uchovávajú až do zrušenia odberu newslettera a následne sa na tento účel už nepoužívajú. Údaje, ktoré sú u nás uložené na iné účely (napríklad e-mailové adresy členskej sekcie) nie sú dotknuté.

8. Práva spotrebiteľa

V prípade existencie právneho základu máte právo na získanie informácií o osobných údajoch, ktoré sa Vás týkajú, alebo o ich spracúvaní v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenia EÚ 2016/679), obyčajne známeho pod skratkou GDPR, ktoré sa týkajú opravy, prenosu, vymazania alebo obmedzenia spracúvania údajov.

Za účelom uplatnenia takýchto práv alebo ak chcete s retroaktívnym účinkom čiastočne alebo úplne odvolať svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktujte, prosím, legal@optotune.com

Ďalej máte právo podať sťažnosť u príslušného orgánu pre dohľad najmä v Členskom štáte Vášho pobytu, v mieste pracoviska alebo v mieste údajného porušenia, ak si myslíte, že spracúvanie Vašich osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR.

Švajčiarsky úrad na ochranu osobných údajov je: Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter
Feldeggweg 1,CH – 3003 Bern, webová stránka: www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home

9. Zmeny stratégie ochrany súkromia a kontaktné údaje

Optotune si vyhradzuje právo na zmenu tohto oznámenia za účelom dodržania príslušného zákona o ochrane údajov.

Upozorňujeme Vás, že táto Stratégia ochrany súkromia sa môže občas zmeniť. Optotune očakáva, že väčšina zmien nebude zásadných, no môže prísť aj k úpravám závažnejšieho charakteru.

Bez ohľadu na uvedené uverejní Optotune tieto zmeny na tejto stránke a v prípade závažnejších zmien na tieto upozorní výraznejším spôsobom.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás, prosím, kontaktuje na adrese legal@optotune.com.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Close Menu